Formålet med fri rettshjelp

Fri rettshjelp er en viktig støtteordning i det norske rettssystemet som er ment å sikre at alle mennesker, uavhengig av økonomisk situasjon, har tilgang til nødvendig juridisk bistand. Formålet med fri rettshjelp er å sikre at personer som står overfor juridiske utfordringer som har stor personlig og velferdsmessig betydning, får den juridiske hjelpen de trenger for å ivareta sine rettigheter og interesser.

Formålet med fri rettshjelp er fastsatt i rettshjelploven §1 og skal forstås som en sosial støtteordning som er ment å gi økonomisk hjelp til personer som ikke har mulighet til å dekke kostnadene for juridisk bistand på egenhånd. Dette betyr at personer som har begrenset økonomisk kapasitet, og som ellers ikke ville hatt mulighet til å ivareta sine juridiske rettigheter, får tilgang til nødvendig hjelp.

Fri rettshjelp kan gis i form av fritt rettsråd, fri sakførsel eller fritak for rettsgebyr. Fritt rettsråd innebærer at personen får gratis juridisk veiledning og rådgivning, mens fri sakførsel innebærer at staten dekker kostnadene for en advokat til å representere personen i retten. Fritak for rettsgebyr betyr at personen slipper å betale gebyr i forbindelse med en rettssak.

Fri rettshjelp er viktig for å sikre likhet for loven og rettferdighet i samfunnet. Det er viktig at personer som står overfor juridiske utfordringer, uavhengig av økonomisk situasjon, har mulighet til å ivareta sine juridiske rettigheter. Fri rettshjelp gir personer som har begrensede økonomiske ressurser, muligheten til å få tilgang til nødvendig juridisk bistand og dermed øke sjansene for en rettferdig og rettssikker behandling i rettssystemet.

Det er derfor viktig at fri rettshjelp opprettholdes som en støtteordning og at det gjøres tilstrekkelige midler tilgjengelige for å sikre at personer med lav inntekt og begrensede økonomiske ressurser får tilgang til juridisk hjelp når de trenger det. Fri rettshjelp er en viktig mekanisme for å sikre at ingen blir ekskludert fra rettsvesenet på grunn av økonomiske utfordringer.

Ring oss