Hvem kan gi fri rettshjelp. Advokaters plikt til å orientere om ordningen

Fri rettshjelp er en viktig ordning som gir nødvendig juridisk bistand til personer som ikke har økonomiske forutsetninger for å ivareta et rettshjelpsbehov av stor personlig og velferdsmessig betydning. I henhold til rettshjelploven § 2, kan fri rettshjelp gis av både privatpraktiserende advokater og offentlige advokatkontorer.

Advokater og andre som kan gi fri rettshjelp etter loven, har en plikt til å informere klientene om muligheten for å søke fri rettshjelp i situasjoner der klientene kan ha rett til slik bistand. Dette er en viktig plikt som sikrer at personer som trenger juridisk bistand, er klar over denne ordningen og kan benytte seg av den.

Det er også verdt å merke seg at departementet kan gi tillatelse til at fri rettshjelp kan gis av andre enn advokater, enten gjennom forskrift eller i enkelttilfeller. Dette kan være aktuelt dersom det er behov for spesiell kompetanse eller erfaring som ikke er tilgjengelig blant advokater.

Det er også viktig å påpeke at det kan gis dekning av utgifter til annen sakkyndig bistand i tilknytning til innvilget fri rettshjelp, eller for å undersøke om juridisk bistand i denne formen er nødvendig.

Alt i alt er fri rettshjelp en viktig sosial støtteordning som sikrer at alle har tilgang til nødvendig juridisk bistand uavhengig av økonomisk situasjon. Det er derfor viktig å være klar over muligheten for å søke fri rettshjelp og at det finnes plikter og ordninger som sikrer at man blir informert om dette.

Ring oss