Etterbevilling av fri rettshjelp

Etterbevilling av fri rettshjelp

Rettshjelploven § 6 gir mulighet for etterbevilling av fri rettshjelp, noe som betyr at man kan få økonomisk støtte til juridisk bistand også etter at saken eller problemet er ferdigbehandlet. Dette kan være aktuelt dersom man ikke har hatt økonomisk mulighet til å søke fri rettshjelp på forhånd, men likevel har hatt behov for juridisk bistand.

Det er viktig å merke seg at etterbevilling kun kan gis av de organene som opprinnelig kunne innvilge fri rettshjelp. Når det gjelder vurdering av de materielle vilkårene for fri rettshjelp, skal etterbevillingen vurderes som om søknaden hadde kommet inn på forhånd. Det vil si at man må oppfylle de samme vilkårene som man ville ha måttet oppfylle dersom man hadde søkt på forhånd.

De økonomiske vilkårene for etterbevilling skal også vurderes ut fra det tidspunktet oppdraget ble påbegynt. Det betyr at man ikke kan få etterbevilling dersom man ikke oppfylte de økonomiske vilkårene da bistanden ble gitt, men først på et senere tidspunkt fyller kravene og derfor søker om etterbevilling. Dette skyldes at formålet med rettshjelploven er å gi støtte til personer som ikke har betalingsevne på det tidspunktet de har behov for juridisk bistand.

Det er også verdt å merke seg at det ikke vil være rimelig å yte fri rettshjelp dersom søker faktisk har betalt for bistanden. Dette betyr at man ikke kan søke om etterbevilling dersom man allerede har betalt for juridisk bistand.

Dersom det går lang tid etter at saken ble behandlet, kan det være vanskelig å belyste spørsmålet om fri rettshjelp tilstrekkelig. I slike tilfeller vil søknaden om etterbevilling avslås.

Det er også mulig å fremsette en betinget søknad om fri sakførsel. Dette betyr at man søker om fri sakførsel, men at bevillingen kun gjelder dersom man ikke blir tilkjent saksomkostninger av motparten. Dersom man likevel blir tilkjent saksomkostningene, vil kravet på saksomkostninger overføres til det offentlige.

Samlet sett gir rettshjelploven § 6 mulighet for etterbevilling av fri rettshjelp, men det er viktig å merke seg at man må oppfylle de samme vilkårene som man ville ha måttet oppfylle dersom man hadde søkt på forhånd. Det er også viktig å huske på at det ikke vil være rimelig å yte fri rettshjelp dersom man allerede har betalt for juridisk bistand.

Ring oss