Rettshjelploven § 22: Hva fri sakførsel omfatter

Rettshjelploven § 22 omhandler det som er inkludert i fri sakførsel. Det omfatter hel eller delvis dekning av salær til prosessfullmektig, samt gebyr og sideutgifter ved saken etter bestemmelsene om fritak for rettsgebyr i kapittel IV. Bevilling til fri sakførsel kan også inkludere rettergangsskritt ved andre domstoler, noe som avgjøres av domstolen eller forvaltningsorganet som har saken til behandling.

I tillegg kan det samtykkes i at partenes egne vesentlige og nødvendige utgifter i anledning saken dekkes helt eller delvis. Det samme gjelder partenes utgifter til bistand fra sakkyndige som ikke er oppnevnt av retten.

En bevilling til fri sakførsel omfatter også sakens behandling i høyere rettsinstanser hvis selvstendig anke bare er innbrakt av motparten, og den part som har fri sakførsel helt eller delvis har fått medhold i foregående instans.

I særlige tilfeller kan departementet etter søknad fra den som har bevilling til fri sakførsel, helt eller delvis dekke saksomkostningsansvar overfor motparten. Bevillingen kan også utvides til å gjelde bistand til å gjøre myndighetene oppmerksom på generelle forhold som kan ligge til grunn for saken, samt å foreslå endringer og forbedringer av lovregler eller forvaltningspraksis.

Godtgjøring til prosessfullmektig og eventuelle sakkyndige fastsettes av domstolen eller forvaltningsorganet som behandler saken.

Rettshjelploven § 22 er derfor sentral for å forstå hva fri sakførsel omfatter, og hvordan den kan bidra til å sikre at parter med begrensede økonomiske ressurser har tilgang til rettferdig behandling i rettssystemet. Det er et viktig element i å opprettholde prinsippet om rettferdighet for alle, uavhengig av økonomiske omstendigheter.

Ring oss