Barnevernssaker: § 11 første ledd nr. 2 a og b – Retten til fritt rettsråd

Å forstå jussen rundt barnevernssaker kan ofte virke som en komplisert oppgave. Dette blogginnlegget vil belyse bestemmelsen i § 11 første ledd nr. 2 a og b i sammenheng med rett til fritt rettsråd. Vi vil også se nærmere på når forberedelsen til en slik sak anses å ha startet.

Bakgrunn:

Den aktuelle bestemmelsen handler om barnevernssaker som ikke håndteres av Barnevernsnemnda i henhold til lov om barneverntjenester kapittel 7. Dette innebærer at enkelte barnevernssaker kommer inn under rettshjelpsloven § 17 tredje ledd nr. 2, som gir en rett til fri sakførsel. Med andre ord, når du står overfor en barnevernssak som ikke håndteres av Barnevernsnemnda , har du rett til juridisk bistand i form av fritt rettsråd, og kostnadene dekkes av det offentlige.

Forberedelse til sak:

Når det gjelder punkt bokstav b i nr. 2, må man forstå når forberedelsen til en sak anses å ha startet. Dette skjer når du som part i saken blir informert om at barnevernet har besluttet å bringe saken videre til Barnevernsnemnda , som er regulert i barnevernloven § 7-2. Dette øyeblikket er av stor betydning, da det markerer starten på forberedelsesprosessen, og du har rett til å søke om fritt rettsråd.

Ring oss