Egenandel

I de fleste tilfeller (der hvor man tjener mindre enn grensen, men mer enn kr. 100.000 brutto i året) skal det betales en egenandel. Dersom man har en brutto årsinntekt under kr. 100.000 så skal man ikke betale egenandel. Dette fremgår av kapittel 2 i Forskrift til lov om fri rettshjelp

Kapittel 2. Egenandel mv.

§ 2-1.Med mindre rettshjelp er mottatt uten økonomisk behovsprøving, skal den som mottar fri rettshjelp selv betale en andel (egenandel) av utgiftene, jf. rettshjelpsloven § 3 og § 9. Egenandelen beregnes ut fra en grunndel tilsvarende den til enhver tid gjeldende salærsats for straffesaker og benefiserte saker. Det betales ikke merverdiavgift av egenandelen.

Ved fritt rettsråd betales en egenandel tilsvarende grunndelen.

Ved fri sakførsel skal det betales en egenandel på 25 % av utgiftene, men ikke mer enn 8 ganger grunndelen.

§ 2-2.Personer med bruttoinntekt under kr 100.000,- pr. år betaler ikke egenandel.

§ 2-3.For arbeid som betales av det offentlige skal den som yter rettshjelpen kreve inn egenandel fra klienten. Klienten plikter å betale egenandelen på forskudd, med mindre den som yter rettshjelpen tilbyr en annen betalingsordning. Klienten betaler ikke merverdiavgift av egenandelen.

§ 2-4.Krav om refusjon av det offentliges utgifter etter rettshjelpsloven § 8 første ledd annet punktum fremmes av fylkesmannen.

§ 2-5.Statens Innkrevingssentral gis fullmakt til å inngå gjeldsordninger etter gjeldsordningsloven kapittel 4 og fullmakt til å avskrive krav på refusjon og tilbakebetaling av salær, jf. rettshjelpsloven § 8.

Ring oss