Økonomiske vilkår

For å få innvilget fri rettshjelp er det vilkår knyttet til hvilken type saker det er og til din økonomiske situasjon. De økonomiske vilkårene følger av Forskrift til lov om fri rettshjelp kapittel 1.

En må også merke seg at det er forskjell på behovsprøvde saker og ikke-behovsprøvde saker. Det er bare de behovsprøvde sakene som har vilkår knyttet til din økonomi. De ikke-behovsprøvde saker er saker hvor du vil få innvilget fri rettshjelp uavhengig av din økonomiske situasjon (se siden om hvilke type saker som gir rett til fri rettshjelp)

Kapittel 1. Inntekts- og formuesgrenser for rett til fri rettshjelp

§ 1-1.Inntektsgrensen for fri rettshjelp er kr 246 000,- for enslige og kr 369 000,- for ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi. Formuesgrensen for fri rettshjelp er kr 100 000,-.

§ 1-2.For ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi skal samlet inntekt og formue legges til grunn for vurderingen av om inntekts- og formuesgrensen er overskredet. Samlet vurdering av inntekt og formue skal også finne sted hvor flere personer sammen søker fri rettshjelp, eller hvor andre enn søkeren har reell interesse i de spørsmål det søkes bistand til.

§ 1-3.Ved vurderingen av inntekten legges bruttoinntekten eller tilsvarende næringsinntekt til grunn. Med bruttoinntekt menes summen av all skattbar inntekt i og utenfor arbeidsforhold, før fradrag. Ved vurderingen av formuen legges nettoformuen til grunn.

Ring oss