Hva er fri rettshjelp

Fri rettshjelp deles i to kategorier; fritt rettsråd og fri sakførsel.

Fritt rettsråd er den rettshjelpen du kan få på et innledende stadium av saken før saken eventuelt går til domstolen. Fritt rettsråd gir advokaten en stykkpris på noen få timer til å jobbe med din sak. Ofte vil man med bruk av fri rettshjelp klare å finne ut om det er grunnlag for et forlik i saken gjennom samtale med advokat og evt. korrespondanse med motparten. Det er også naturlig å benytte fritt rettsråd til å få vurdert om man i det hele tatt burde gå videre med sin sak gjennom samtaler med advokat og advokatens gjennomgang av relevant dokumentasjon. Advokatens salæroppgave hvor det er fritt rettsråd honoreres av Fylkesmannen.

Fri sakførsel er den rettshjelpen du kan få når saken går videre til domstolene. Denne rettshjelpen skiller seg ut ved at advokaten får betalt for medgått tid og at egenandelen er noe større. Advokatens salæroppgave hvor det er fri sakførsel honoreres av den domstolinstans saken føres for.

Advokater får betalt det som kalles en offentlig salærsats som pr i dag er på kr. 1.140 pr time. Dette er betydelig lavere enn den timesatsen de fleste advokater jobber etter ved selvbetalende klienter og derfor er det ikke alle advokater som påtar seg oppdrag med en slik timesats.


Oppsummering av informasjonen om fri rettshjelp:

  1. Fri rettshjelp er delt inn i to kategorier: fritt rettsråd og fri sakførsel.
  2. Fritt rettsråd gir advokaten noen få timer til å jobbe med saken på et innledende stadium av saken.
  3. Fri sakførsel er tilgjengelig når saken går videre til domstolene, og advokaten får betalt for medgått tid.
  4. Advokatens salæroppgave honoreres av henholdsvis Fylkesmannen og den domstolinstansen saken føres for.
  5. Advokater får betalt en offentlig salærsats på kr. 1.140 pr time for fri rettshjelp, som er betydelig lavere enn timesatsen ved selvbetalende klienter.
Ring oss