Har bostedsforbehold betydning for retten til å velge egen forsvarer?

Bostedsforbehold

I det norske rettssystemet spiller spørsmålet om valg av forsvarer en sentral rolle. I denne sammenhengen er det relevant å diskutere bostedsforbehold, en betegnelse som mange kanskje ikke umiddelbart er kjent med, men som har en ikke ubetydelig innvirkning på rettssikkerheten og de økonomiske aspektene av en rettssak. Forskrifter og lovtekster om bostedsforbehold belyser hvordan det offentlige velger å godtgjøre eller ikke godtgjøre merutgifter ved valg av advokat fra en annen rettskrets.

Det er viktig å skille mellom hva retten ser som relevant og hva individet, enten det er en siktede eller en fornærmet, opplever som viktig. Når en person blir sikted i en straffesak, har vedkommende rett til en forsvarer. I henhold til straffeprosessloven er dette ofte en offentlig forsvarer hvis siktede ikke har mulighet til å betale for advokathjelp selv. Men hva skjer når denne forsvareren har kontorlokaler utenfor rettskretsen der saken foregår? Dette er et aspekt som bostedsforbeholdet søker å regulere.

En første betraktning vil være de økonomiske implikasjonene. Bostedsforbeholdet setter en grense for hvilke utgifter det offentlige vil dekke. Med dette i tankene kan vi forstå at det offentlige ikke har en ubegrenset pott med midler å ta av og må derfor sette visse begrensninger. Imidlertid er det rom for skjønn i vurderingen. For eksempel, hvis en lokal advokat ikke har den nødvendige erfaringen med et spesifikt rettsområde, kan det være i det offentliges interesse å betale for en spesialist selv om denne har kontor utenfor rettskretsen.

En annen side av saken er rettsikkerheten. I Norge har vi et godt utbygd system for rettshjelp, og prinsippet om rettferdig rettergang står sterkt. Dette inkluderer også retten til å velge sin egen forsvarer innenfor gitte rammer. Det er derfor et kritisk punkt å vurdere om bostedsforbeholdet på noen måte innskrenker denne retten.

Det er også relevant å se bostedsforbehold i lys av internasjonale konvensjoner som Norge har forpliktet seg til, inkludert den Europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Artikkel 6 i konvensjonen sier blant annet at enhver har rett til en rettferdig rettergang, som også innebærer retten til en forsvarer.

Til syvende og sist kan det argumenteres for at bostedsforbeholdet i seg selv ikke nødvendigvis er et problem når det gjelder rettferdighet i rettsprosessen. Det setter imidlertid opp en økonomisk hindring som både retten og den siktede må navigere. Det må kontinuerlig vurderes om denne hindringen er så betydelig at den kan komme i konflikt med andre grunnleggende rettigheter og prinsipper.


Does “bostedsforbehold” affect the right to choose one’s own defense attorney?

In the Norwegian legal system, the question of choosing a defense attorney plays a central role. In this context, it is relevant to discuss “bostedsforbehold,” a term that many may not be immediately familiar with, but which has a significant impact on both legal security and the financial aspects of a trial. Regulations and legal texts on “bostedsforbehold” shed light on how the government chooses to reimburse or not reimburse additional expenses incurred when choosing a lawyer from another jurisdiction.

It is important to distinguish between what the court sees as relevant and what the individual, whether they are a defendant or a victim, perceives as important. When a person is charged in a criminal case, they are entitled to a defense attorney. According to the Criminal Procedure Act, this is often a public defender if the defendant cannot afford to pay for legal assistance themselves. But what happens when this defense attorney has an office outside the jurisdiction where the case is taking place? This is an aspect that “bostedsforbehold” seeks to regulate.

One initial consideration would be the financial implications. “Bostedsforbehold” sets a limit on the expenses that the government is willing to cover. With this in mind, we can understand that the government does not have an unlimited pool of funds to draw from and must therefore set certain limitations. However, there is room for discretion in the assessment. For example, if a local lawyer lacks the necessary experience in a specific legal area, it may be in the public interest to pay for a specialist even if they have an office outside the jurisdiction.

Another aspect of the issue is legal security. In Norway, we have a well-developed system for legal aid, and the principle of a fair trial is strong. This also includes the right to choose one’s own defense attorney within certain limits. Therefore, it is a critical point to consider whether “bostedsforbehold” in any way restricts this right.

It is also relevant to consider “bostedsforbehold” in light of international conventions to which Norway has committed, including the European Convention on Human Rights. Article 6 of the convention states, among other things, that everyone has the right to a fair trial, which also includes the right to a defense attorney.

Ultimately, it could be argued that “bostedsforbehold” in itself is not necessarily a problem when it comes to fairness in the legal process. However, it does set up a financial hurdle that both the court and the defendant must navigate. This hurdle must be continuously evaluated to determine whether it is so significant that it may conflict with other fundamental rights and principles.

Bostedsforbeholdet i salærforskriften

Salærforskriften, bostedsforbehold, advokatutgifter, merutgifter, rettskrets, fri rettsråd, fri sakførsel, rettshjelpsberettigede, reiseutgifter, oppholdsutgifter, fraværsgodtgjøring, spesielle tilfelle, søknad om opphevelse, bistand, rettssikkerhet, skjønnsmargin, klientforhold, språkbeherskelse, Høyesteretts ankeutvalg, salærfastsettende myndighet, offentlige utgifter, rettsprosess, urettferdighet, urimelighet, varetektsfengsling

Salærforskriften er et nøkkelverktøy for å sikre rettferdig og effektiv utøvelse av advokatvirksomhet i Norge. En viktig bestemmelse i denne forskriften er §9, også kjent som “bostedsforbeholdet”. Denne bestemmelsen handler om de betingelser som må oppfylles for at advokater skal kunne motta kompensasjon for reise og oppholdsutgifter, samt fraværsgodtgjøring, når de tar på seg saker utenfor sin geografiske rettskrets.

Bestemmelsen i §9 er todelt. På den ene side kan det offentlige nekte å dekke merutgifter som følge av valg av advokat med kontor utenfor rettskretsen, eller advokat utenfor rimelig nærhet av den rettshjelpsberettigedes bosted eller oppholdssted i fri rettsrådsak eller i fri sakførselsak for forvaltningsorgan. På den andre side er det gitt en mulighet for unntak i “spesielle tilfelle”, der reise- og oppholdsutgifter og/eller fraværsgodtgjøring kan dekkes helt eller delvis av det offentlige.

Det er her viktig å merke seg at den salærfastsettende myndighet har en viss skjønnsmargin når det gjelder å bestemme hvilke tilfeller som kvalifiserer som “spesielle”. En slik vurdering kan blant annet inkludere sakens art, omfang, viktighet for klienten og vanskelighetsgrad. Tidligere klientforhold kan også være av betydning, samt størrelsen av merutgiftene ved en eventuell opphevelse av bostedsforbeholdet.

I denne forbindelse er det avgjørende å være oppmerksom på at Høyesteretts ankeutvalg har lagt vekt på at det kan være av betydning om forsvareren behersker klientens språk. Dette kan ha en side til utgiftene ved saken, idet klientsamtaler kan foretas uten tolk.

Bestemmelsen i §9 fjerde ledd handler om at en søknad om opphevelse av bostedsforbeholdet som hovedregel skal fremsettes før bistand ytes. Dette innebærer at det offentlige ikke er forpliktet til å behandle søknader om opphevelse av bostedsforbeholdet for bistand som allerede er ytet. Det er imidlertid viktig å merke seg at det kan gjøres unntak fra dette prinsippet, spesielt i tilfeller hvor saken er av en slik karakter at det vil være urettferdig eller urimelig å ikke vurdere søknaden.

I alt, Salærforskriften §9 representerer et balansepunkt mellom behovet for å kontrollere offentlige utgifter og det overordnede målet om å sikre rettferdighet i rettsprosessen. Dette er en kompleks og ofte utfordrende balansegang som krever nøye vurdering og skjønn fra den salærfastsettende myndighet.

Ring oss