Kan du søke om fri rettshjelp etter avsluttet rettssak?

Fri rettshjelp, Etterbevilling av fri rettshjelp, Inntekts- og formuesgrenser, Rettshjelploven, Juridisk bistand, Økonomiske vilkår, Dispensasjon, Forholdsmessighet, Rettssak, Advokathjelp, Rettssystem, Økonomisk situasjon, Rettigheter, Rettsavgjørelse, Rettssakskostnader, Rettsråd, Søknad om fri rettshjelp, Rettshjelpsordning, Juridisk rådgivning, Fritt rettsråd, Økonomisk behov, Inntektsoverskridelse, Formueoverskridelse, Rettslig bistand.

Saken er ferdig behandlet i retten og jeg ligger rett over grensen for fri sakførsel, kan jeg likevel søke om fri rettshjelp?

Du har kanskje nettopp avsluttet en rettssak og lurer på om du kan søke om fri rettshjelp, selv om inntekten din overskrider grensen for fri sakførsel. Det er viktig å være klar over at selv om en sak er ferdig behandlet i retten, kan det fortsatt være muligheter for å søke om fri rettshjelp etterpå.

I henhold til Rettshjelploven § 6, kan fri rettshjelp gis også etter at den aktuelle saken er ferdigbehandlet. Dette betyr at selv om du har fått en rettsavgjørelse og saken er avsluttet, kan du fremdeles søke om fri rettshjelp hvis visse vilkår er oppfylt.

Ifølge Rettshjelploven § 16, 2. ledd, kan søknad om fri sakførsel innvilges for enkelte typer saker der inntekt og formue er under bestemte grenser fastsatt av departementet. Dette inkluderer saker som omhandler barneloven, ekteskapsloven, saker om tvangsfullbyrdelse, midlertidig sikring, barnebortføring til Norge, husleieloven og mer.

Det er imidlertid viktig å merke seg Rettshjelploven § 16, 4. ledd, som gir rom for dispensasjon fra inntekts- og formuesgrensene i visse tilfeller. Dette kan skje hvis utgiftene til juridisk bistand blir betydelige i forhold til søkerens økonomiske situasjon.

Det er ikke alltid enkelt å få dispensasjon, og utgiftene må være uforholdsmessig store i forhold til økonomien din. Prinsippet om forholdsmessighet vurderer størrelsen på utgiftene opp mot din økonomiske stilling. Jo større inntekts- og formuesoverskridelsen er, desto større må utgiftene være før det er aktuelt å yte fri rettshjelp.

For saker som går for domstolene, som generelt er dyrere enn rettsrådssaker, må utgiftene være betydelige før det blir aktuelt med dispensasjon. I prioriterte stykkprissaker anses ikke utgiftene som betydelige med mindre du kan dokumentere at faktiske timeforbruk er klart utover fastsatt stykkpris.

I saker der de økonomiske vilkårene ikke er oppfylt, må du dokumentere et omfattende behov for nødvendig juridisk bistand før det kan være aktuelt å innvilge fri rettshjelp. Det er alltid en forholdsmessighetsvurdering som foretas.

Det er også verdt å merke seg at formuesgrensen kan fravikes dersom formuen består av egen bolig eller driftsmidler av normal verdi. Myndighetene må imidlertid vurdere om boligen eller driftsmidlene er av normal verdi.

I konklusjonen er svaret på spørsmålet “Kan jeg søke om fri rettshjelp etter at saken er ferdig behandlet i retten, og jeg ligger over inntektsgrensen for fri sakførsel?” Ja, det er mulig å søke om fri rettshjelp selv etter at en sak er avsluttet, men det er viktige forhold og vilkår som må vurderes, inkludert om utgiftene til juridisk bistand er betydelige i forhold til din økonomiske situasjon.

Etterbevilling av fri rettshjelp

Etterbevilling av fri rettshjelp

Rettshjelploven § 6 gir mulighet for etterbevilling av fri rettshjelp, noe som betyr at man kan få økonomisk støtte til juridisk bistand også etter at saken eller problemet er ferdigbehandlet. Dette kan være aktuelt dersom man ikke har hatt økonomisk mulighet til å søke fri rettshjelp på forhånd, men likevel har hatt behov for juridisk bistand.

Det er viktig å merke seg at etterbevilling kun kan gis av de organene som opprinnelig kunne innvilge fri rettshjelp. Når det gjelder vurdering av de materielle vilkårene for fri rettshjelp, skal etterbevillingen vurderes som om søknaden hadde kommet inn på forhånd. Det vil si at man må oppfylle de samme vilkårene som man ville ha måttet oppfylle dersom man hadde søkt på forhånd.

De økonomiske vilkårene for etterbevilling skal også vurderes ut fra det tidspunktet oppdraget ble påbegynt. Det betyr at man ikke kan få etterbevilling dersom man ikke oppfylte de økonomiske vilkårene da bistanden ble gitt, men først på et senere tidspunkt fyller kravene og derfor søker om etterbevilling. Dette skyldes at formålet med rettshjelploven er å gi støtte til personer som ikke har betalingsevne på det tidspunktet de har behov for juridisk bistand.

Det er også verdt å merke seg at det ikke vil være rimelig å yte fri rettshjelp dersom søker faktisk har betalt for bistanden. Dette betyr at man ikke kan søke om etterbevilling dersom man allerede har betalt for juridisk bistand.

Dersom det går lang tid etter at saken ble behandlet, kan det være vanskelig å belyste spørsmålet om fri rettshjelp tilstrekkelig. I slike tilfeller vil søknaden om etterbevilling avslås.

Det er også mulig å fremsette en betinget søknad om fri sakførsel. Dette betyr at man søker om fri sakførsel, men at bevillingen kun gjelder dersom man ikke blir tilkjent saksomkostninger av motparten. Dersom man likevel blir tilkjent saksomkostningene, vil kravet på saksomkostninger overføres til det offentlige.

Samlet sett gir rettshjelploven § 6 mulighet for etterbevilling av fri rettshjelp, men det er viktig å merke seg at man må oppfylle de samme vilkårene som man ville ha måttet oppfylle dersom man hadde søkt på forhånd. Det er også viktig å huske på at det ikke vil være rimelig å yte fri rettshjelp dersom man allerede har betalt for juridisk bistand.

Ring oss