Fri rettshjelp – rett til å få advokatutgifter dekket ved søknad om voldsoffererstatning

Fri rettshjelp – rett til å få advokatutgifter dekket ved søknad om voldsoffererstatning
Fri rettshjelp – rett til å få advokatutgifter dekket ved søknad om voldsoffererstatning

Å være offer for en kriminell handling kan ha store konsekvenser både fysisk og psykisk. Som offer har man i Norge rett til å søke om voldsoffererstatning for å få økonomisk kompensasjon for skader og tap som følge av handlingen. Dette kan inkludere erstatning for økonomisk tap, tapt arbeidsinntekt, utgifter til lege, medisiner og terapi, og ikke minst – advokatutgifter.

Advokatutgifter kan være en stor utgiftspost for mange som søker voldsoffererstatning. Heldigvis har man i Norge rett til fri rettshjelp, som er en ordning som gir rett til gratis advokatbistand eller økonomisk støtte til å betale for en advokat. Dette gjelder også for saker om voldsoffererstatning.

For å få dekket advokatutgifter ved søknad om voldsoffererstatning, må man dokumentere de nødvendige utgiftene og sende inn en spesifisert timeliste fra advokaten man har benyttet seg av. Det er viktig å presisere om utbetalingen skal gå til ens egen konto eller til advokatens konto. Hvis man ikke sender inn en spesifisert timeliste, kan man risikere å ikke få dekket advokatutgiftene.

Hvis man har hatt bistandsadvokat i forbindelse med straffesaken, vil advokatutgiftene bli dekket av bistandsadvokatordningen, selv om saken er avsluttet og det har gått lang tid siden saken ble avsluttet. I slike tilfeller vil ikke voldsoffererstatningsordningen dekke kostnadene for advokaten.

Det er viktig å merke seg at fri rettshjelp ikke omfatter bistand som dekkes av andre ordninger eller som kan erstattes på andre måter. Dette betyr at fri rettshjelp kun er en subsidiær dekning av utgifter etter voldsoffererstatningsloven og forvaltningsloven. Hvis man har fått innvilget fri rettshjelp i forbindelse med søknaden om voldsoffererstatning, vil man måtte tilbakebetale det beløpet som er utbetalt som fri rettshjelp når man får tilkjent erstatning for utgiftene etter voldsoffererstatningsordningen.

I tillegg til å ha rett til å få dekket advokatutgifter ved søknad om voldsoffererstatning, har man også rett til å søke om fri rettshjelp hos Statsforvalteren i sitt fylke. Det er viktig å merke seg at dette ikke er en del av voldsoffererstatningsordningen, og at man må søke om fri rettshjelp på egen hånd.

Advokat Christian Wulff Hansen gir fri rettshjelp

Advokat Christian Wulff Hansen gir fri rettshjelp i saker etter barneloven, barnevernloven og straffeloven

Advokat Christian Wulff Hansen gir fri rettshjelp i saker etter barneloven, barnevernloven og straffeloven. Dette betyr at personer som har behov for juridisk hjelp i disse sakene, men som ikke har økonomisk evne til å betale for det, kan få hjelp av Hansen uten kostnad.

Det kan være svært vanskelig å navigere seg gjennom juridiske prosesser, spesielt når det gjelder sensitive saker som involverer barn og barnevern. Hansen tilbyr sin ekspertise og erfaring for å hjelpe de som trenger det mest.

Det er viktig å merke seg at ikke alle som søker fri rettshjelp vil kvalifisere for det. Det er visse inntekts- og formuesgrenser som må oppfylles, og det er derfor lurt å undersøke om man har rett til fri rettshjelp før man tar kontakt med en advokat.

Hansen understreker at mange har forsikring som dekker fri rettshjelp gjennom sin fagforening. Dette betyr at personer som har en slik forsikring har fritt advokatvalg og kan velge Hansen som sin advokat.

Å velge riktig advokat kan være avgjørende for utfallet av en sak. Hansen har solid erfaring og ekspertise innenfor områdene barneloven, barnevernloven og straffeloven, og vil kunne gi kvalifisert og relevant hjelp til de som trenger det.

Det er viktig å huske på at fri rettshjelp er en rettighet for de som har behov for det, og at det er mange advokater som tilbyr denne tjenesten. Hvis du trenger hjelp i en sak etter barneloven, barnevernloven eller straffeloven, kan du kontakte Advokat Christian Wulff Hansen for å undersøke om du kvalifiserer for fri rettshjelp, og eventuelt få hjelp med saken din.

Fylles inn hvis du har samboer eller er gift
Formuen slik den er oppgitt på siste skattemelding (etter fradrag for gjeld)
Fortell om saken slik at vi kan vurdere om det er en sakstype som gir rett til fri rettshjelp.
Ring oss