Rettsråd og stykkprisbistand i samværsaker

bistand ved samværsavtale, rettsråd og stykkpriser, vurdering av rettshjelp, samværsavtale og konfliktnivå, inngåelse av avtalen, praktisering av avtalen, dekning av reisekostnader, utvidelse av fritt rettsråd, stykkpris for samværsavtaler, tid og konflikt, gjennomføring av samværsavtaler, søknad om rettshjelp, stykkprissats for bistand, familierett og rettshjelp, samværsavtale og foreldreansvar, stykkpriser i familiesaker, rettsråd og stykkprisbistand, rettshjelp og samværsavtaler, rettshjelp og fritt rettsråd, rettshjelp i familierettssaker, rettshjelp og rettigheter, samværsavtale og advokatbistand, rettsråd og rettshjelpsbevilling, salæroppgave og vurdering, rettshjelp og praktisk bistand, samværsavtale og juridisk rådgivning

I rettssaker knyttet til samværsavtaler er det viktig å forstå reglene for bistand og de tilhørende stykkprisene. Det er avgjørende å vurdere om bistanden skal anses som ett eller flere rettsråd, basert på en konkret vurdering av situasjonen. En rekke faktorer spiller inn, inkludert konfliktens art og hvor lang tid som har gått siden avtalen ble inngått.

Dersom samværsavtalen nylig er inngått og det stadig oppstår uoverensstemmelser ved gjennomføringen, er det ikke rimelig å innvilge et nytt rettsråd eller stykkpris. I slike tilfeller bør man heller vurdere saken som en kontinuerlig prosess, der konflikten kan løses innenfor rammene av den opprinnelige avtalen.

På den annen side, når det har gått lengre tid og det virker rimelig å gjenoppta saken, kan det være aktuelt å behandle forholdet som en ny sak. Dette gir mulighet for ny rettshjelp eller stykkprisbistand. Det er derfor viktig å ta hensyn til tidsperspektivet og omstendighetene rundt saken.

Det er også viktig å merke seg at bistand knyttet til dekning av reisekostnader ved samvær omfattes av stykkprisen. Dette betyr at denne typen bistand ikke berettiger til en separat stykkpris i henhold til gjeldende bestemmelser.

Dersom advokaten allerede har innvilget stykkpris på et tidligere stadium av saken, må advokaten søke fylkesmannen om en utvidelse av den frie rettshjelpsbevillingen når en ny samværsavtale nylig er inngått og/eller det stadig oppstår uoverensstemmelser ved gjennomføringen av avtalen. Dette sikrer en klar og riktig håndtering av saken, og muliggjør fortsatt juridisk bistand.

Stykkprissatsen for bistand til samværsavtaler inkluderer hele familien under ett, uavhengig av om en eller flere familiemedlemmer påberoper seg egne grunnlag for søknaden. Imidlertid utvides stykkprisen i familiesaker med én time for ektefelle, registrert partner eller samboer, samt én time for hvert barn mellom 14 og 18 år. For å bli betraktet som samboere må to parter, uavhengig av kjønn, over 18 år ha bodd sammen i et fast og etablert samboerforhold i minst to år, med intensjon om å fortsette samlivet. Videre må ingen av partene være gift, i samsvar med utlendingsforskriften. Barn over 18 år betraktes som selvstendige søkere og honoreres med sin egen stykkpris.

For at bistanden skal dekkes etter gjeldende bestemmelser, må den på hvert av de nevnte saksfeltene overstige 2 timer. Hvis bistanden på ett av saksfeltene ikke overstiger 2 timer, vil det bli dekket av en mindre stykkpris, som angitt i § 5 første ledd. Bistand som overstiger 2 timer på ett av saksfeltene, vil derimot bli dekket etter henholdsvis § 5 annet ledd nr. 7 a eller b.

I salæroppgaven skal det redegjøres for det faktiske arbeidet som er utført og tidspunktet for dette. Dette er avgjørende for at fylkesmannen, som er ansvarlig for å fastsette salæret, kan vurdere salæroppgaven på en tilfredsstillende måte. Ved endringer i UDIs saksbehandlingssystem fra januar 2006 vil tildelingsbrevet fra UDI angi hvilken bestemmelse i stykkprisforskriften saken skal honoreres etter. Kopi av tildelingsbrevet, samt eventuelle beslutninger om utsatt iverksettelse, skal vedlegges salæroppgaven. I familiesaker skal tildelingsbrevet sendes for alle familiemedlemmer, mens i utvisningssaker skal UDIs varsel om utvisning vedlegges.

For at fylkesmannen skal kunne behandle salæroppgaven på en tilfredsstillende måte, er disse opplysningene av avgjørende betydning. Videre er det et vilkår for at salæroppgaven skal kunne honoreres i henhold til gjeldende forskrifter.

Med dette i tankene kan man sikre en riktig og korrekt håndtering av rettsråd og stykkpriser i forbindelse med bistand ved inngåelse av samværsavtaler og påfølgende praktisering av avtalen.

Ring oss