Rettshjelploven § 28: Tilgang til opplysninger i Folkeregisteret

Rettshjelploven § 28: Tilgang til opplysninger i Folkeregisteret - advokat

Rettshjelp er en grunnleggende rettighet for alle borgere, uavhengig av deres økonomiske situasjon. Fri rettshjelp, som tilbys av staten, er spesielt viktig for de som ikke har råd til å betale for juridisk bistand selv. For å kunne ta stilling til om en person har rett til fri rettshjelp, kreves det opplysninger om søkerens økonomiske situasjon og sivilstatus. Disse opplysningene kan innhentes fra Folkeregisteret i henhold til Rettshjelploven § 28.

Statsforvalteren og Statens sivilrettsforvaltning har tilgang til å innhente opplysninger fra Folkeregisteret uten å bryte taushetsplikten. Dette gjelder opplysninger som er nødvendige for utførelsen av oppgaver etter Rettshjelploven. Slik tilgang er viktig for å sikre at rettshjelpen blir gitt til dem som faktisk har behov for det.

Opplysninger om søkerens sivilstatus er avgjørende for å avgjøre om de økonomiske vilkårene for fri rettshjelp er oppfylt. Det er ulike inntektsgrenser etter rettshjelpsordningen avhengig av om søkeren er enslig eller har samboer/ektefelle. Det er også viktig å ha opplysninger om eventuelle barn, da dette kan være relevant for spørsmålet om det kan dispenseres fra de økonomiske vilkårene. Dersom søkeren forsørger barn, vil det kunne dispenseres fra en inntektsoverskridelse på inntil kr 20.000. For personer som ikke forsørger barn, vil det også kunne dispenseres fra en inntektsoverskridelse på inntil kr 20.000, men det må da sannsynliggjøres at det vil medgå juridisk bistand utover 12 timer.

Opplysninger om søkerens sivilstatus og eventuelle barn og deres bosted vil derfor regelmessig være av avgjørende betydning for om søkeren får innvilget fri rettshjelp eller ikke. Tilgang til disse opplysningene er derfor nødvendig for å kunne treffe riktig avgjørelse.

Det er viktig å merke seg at opplysningene som innhentes fra Folkeregisteret kun kan brukes til utredning og produksjon av statistikk i henhold til Rettshjelploven. Personvernet og taushetsplikten til Folkeregisteret blir dermed ivaretatt.

Oppsummeringsvis er Rettshjelploven § 28 viktig for å sikre at personer som har behov for fri rettshjelp, får det de har krav på. Tilgang til opplysninger om søkerens sivilstatus og eventuelle barn og deres bosted er nødvendig for å kunne treffe riktig avgjørelse. Innhenting av opplysningene fra Folkeregisteret ivaretar personvernet og taushetsplikten til Folkeregisteret

Ring oss